§1. DEFINICJE
§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
§4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
§5. DOSTAWA
§6. PŁATNOŚĆ
§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
§9. DANE OSOBOWE
§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem www.bft-sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCA – PPHU HERZ Przyborowski Radosław ul.Ługi 74 05-400 Otwock  nip 532 178 65 38
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14. USŁUGODAWCA – PPHU HERZ Przyborowski Radosław ul.Ługi 74 05-400 Otwock  nip 532 178 65 38
1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta lub Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Administratorem i właścicielem Sklepu www.bft-sklep.pl:
Nazwa: PPHU HERZ Przyborowski Radosław
Siedziba: Polska, 05-400 Otwock ul. Ługi 74
Dane rejestrowe: zarejestrowany w Otwocku
NIP: 532-178-65-38
REGON:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
Numer telefonu. +48  (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
Konto bankowe do wpłat w PLN:
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana minimalna rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
2.6.4 Zalecana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript icookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
§3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail oraz Hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.
3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
§4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – Klient ma obowiązek ponieść.
4.2.1. Na łączną cenę Zamówienia składają się ceny wszystkich Produktów dodanych do koszyka oraz koszty wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
4.2.2. Złożenie Zamówienia nakłada na Klienta obowiązek zapłaty łącznej ceny Zamówienia.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola "PODSUMOWANIE" a następnie pola "KUPUJĘ" umieszczonego pod napisem "Do zapłaty".
4.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem, a następnie (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
§5. DOSTAWA
5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Produkt zostanie dostarczony do Klienta nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile Sprzedawca i Klient nie umówili się inaczej.
5.1.1. Czas wyprodukowania i dostarczenia skrzynek na listy produkowanych na zamówienie według specyfikacji podanej przez klienta (np. skrzynek o niestandardowych wymiarach, z napisami, ze zintegrowanymi innymi urządzeniami, o specyficznym układzie elementów) uzgadniany jest indywidualnie. Czas ten liczony jest od momentu ostatecznej akceptacji przez Klienta jednego z projektów skrzynki wykonanych przez Sprzedawcę lub od ustalenia koloru na jaki ma być pomalowana skrzynka (zależnie od tego co nastąpi później) i wynosi maksymalnie 60 dni.
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
5.2.1. za pośrednictwem Poczty Polskiej; lub
5.2.2. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Spółka z o.o.
5.2.3. Klient może odebrać Produkty osobiście w siedzibie Sprzedawcy po otrzymaniu informacji, że Produkty są gotowe do odbioru.
5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium krajów Unii Europejskiej.
5.4. Koszty dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Zamówień, których waga nie przekracza 25 kilogramów zostaną wyraźnie wskazane w koszyku podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: http://www.bft-sklep.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8
5.4.1. W przypadku Zamówień, których waga przekracza 25 kilogramów koszty dostawy są ustalane indywidualnie dla każdego Zamówienia według cennika przesyłek krajowych DPD Polska Sp. z o.o.
5.5. Koszty dostawy na terytorium krajów Unii Europejskiej innych niż Rzeczpospolita Polska są ustalane indywidualnie dla każdego Zamówienia według cennika eksportowego przesyłek zagranicznych DPD Polska Sp. z o.o.
5.6. Na koszt dostawy składają się koszty wysyłki danym operatorem oraz koszt opakowania i przygotowania Produktu do wysyłki.
5.7. Klient ma obowiązek uiścić koszty wybranej przez siebie formy dostawy.
§6. PŁATNOŚĆ
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Za pobraniem;
6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są w regulaminie, na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);
6.1.3.. Gotówką w siedzibie Sprzedawcy;
6.1.4. Kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy.
6.1.4.1. Płatności kartą obsługuje Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce. Siedziba oddziału: Puławska 17, 02-515 Warszawa.
6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.5.3 i 7.5.4 niniejszego regulaminu, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: PPHU HERZ Przyborowski Radosław ul.Ługi 74.
7.1.1. Konsument może lecz nie musi skorzystać z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy:
Adresat: PPHU HERZ Przyborowski Radosław ul.Ługi 74.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić
7.1.2. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest także do pobrania pod adresem:
………………….
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od następnego dnia po dniu dostarczenia Produktu w przypadku Umowy sprzedaży pojedynczego Produktu lub od następnego dnia po dniu dostarczenia ostatniego Produktu w przypadku Umowy sprzedaży obejmującej wiele Produktów. Gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – termin czternastodniowy liczy się od dnia jej zawarcia.
7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą.
7.4. Odstąpienie od umowy - obowiązki Sprzedawcy:
7.4.1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.4.2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.4.3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.5. Odstąpienie od umowy - obowiązki Konsumenta:
7.5.1. Konsument ma obowiązek zwrócić do Sprzedawcy Produkt w stanie niezmienionym niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
7.5.2. Produkt należy zwrócić na adres: PPHU HERZ Przyborowski Radosław ul.Ługi 74.
7.5.3. Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
7.5.4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
7.6.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
7.6.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
7.6.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. skrzynki pocztowe personalizowane, z napisem)
7.6.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
7.6.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.6.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.6.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
7.6.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
7.6.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.6.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7.6.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
7.6.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
7.6.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
8.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania Produktów bez wad. Jeśli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną Sprzedawca odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi w zakresie określonym w szczególności ustawą Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Przedmiotu Klientowi.
8.2. Klient nie będący Konsumentem (nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.
8.3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę w ramach rękojmi Klient powinien wysłac lub dostarczyć reklamowany Produkt do siedziby Sprzedawcy tj. na adres: PPHU HERZ Przyborowski Radosław ul.Ługi 74. Zaleca się dołączenie opisu wady, opisu roszczenia reklamacyjnego (naprawa Produktu; wymiana na Produkt wolny od wad; obniżenie ceny; odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna), dowodu zakupu (na przykład paragonu, wydruku maila potwierdzającego zamówienie, potwierdzenia przelewu lub innego równoważnego dowodu) oraz swoich danych kontaktowych.
8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji i informacja o sposobie dalszego postępowania jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.5. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Sprzedawane Produkty mogą być jednak objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. Uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej bądź oświadczeniu gwarancyjnym.
8.5.1. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta w związku z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
8.5.2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, wybór podstawy prawnej reklamacji: rękojmi albo gwarancji należy do Klienta.
8.6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego
8.6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres PPHU HERZ Przyborowski Radosław ul.Ługi 74. lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bft-sklep.pl.
8.6.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.6.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
8.7. Konsumentowi przysługują pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może między innymi:
8.7.1. zwrócić się do wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Sprzedawcą a Konsumentem;
8.7.2. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem;
8.7.3. skorzystać z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
8.7.4. skorzystac z pomocy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
8.8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich organizacji, np. pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl lub http://www.federacja-konsumentow.org.pl
§9. DANE OSOBOWE
9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: PPHU HERZ Przyborowski Radosław ul.Ługi 74..
9.1.1. Szczegółowa polityka dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Polityka Prywatności” pod adresem: www.bft-sklep.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3
9.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
9.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
10.2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na każdej stronie Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.bft-sklep.pl/pl/i/Regulamin/2 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
10.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.2 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
10.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.